За нашия ПРОЕКТ

Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево

Обща информация за проекта:

Проектът се финансира от невъзстановими европейски средства по програмата INTEREG V -A Romania Bulgaria 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 – Зелен регион.

Проект, представен в партньорство:

– Ръководител на проекта: Община Русе (BG)

– Партньор: Община Гюргево (RO)

Общият допустим бюджет на проекта е 1 466 760,12 евро:

• Допустимият бюджет на проекта за община Гюргево е на стойност 498. 577.94 евро

• Допустимият бюджет на проекта за община Русе е на стойност 938 182,18 евро          

   

Бюджетът се състои от:

– съфинансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие в размер на 85%

– съфинансиране от държавния бюджет в размер на 13%

– собствения принос на бенефициера към допустимите разходи в размер на 2%.

Проектът „ Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал  в Еврорегион Русе-Гюргево“, иницииран от Община Русе (BG) и Община Гюргево (RO), има за цел да предостави възможности за устойчиво използване на културното наследство и развитие на туризма за създаване на социално-икономически дългосрочни ползи за местните общности. Той разглежда две важни общи предизвикателства в програмната област, а именно липсата на инвестиции в опазването и модернизирането на ценни исторически паметници и културни обекти в трансграничният  регион  от една страна, и недостатъчния брой туристи, продукти, услуги и политики.

Проектът включва два емблематични културни обекта на двата бряга на Дунав – Пантеона на националните герои на Русе и крепостта Гюргево. И двете цели се нуждаят от обновяване и модернизиране. Освен това и двете се отнасят до общото минало на Русе и Гюргево, което би могло да се счита за основа за тяхното участие в съвременните и интегрирани туристически продукти и услуги. Трансграничният подход със сигурност е най-ефективният начин не само за преодоляване на проблемите, засягащи богатото културно наследство на трансграничния регион Русе-Гюргево, който е по-малко известен както на национално, така и на международно ниво, но и за използване на огромния му потенциал. Тези сайтове предвиждат развитието на туризма в ТГС Русе-Гюргево чрез тяхното съвместно управление и популяризиране.

Целта на проекта е да повиши туристическата привлекателност на Трансграничния регион  Русе-Гюргево чрез подобряване на устойчивото използване на културното наследство, което ще допринесе за икономическото благосъстояние на местните общности, ще стимулира местната икономика (особено МСП) и ще доведе до по -високо ниво на заетост.

Повишаването на обществената осведоменост е от голямо значение за културните и исторически обекти на региона. В момента се смята, че и Пантеонът в Русе, и Крепостта в Гюргево имат предимно местно и национално значение. Следователно оригиналността на настоящото проектно предложение идва от факта, че то ще въведе ново трансгранично измерение и ще интегрира обектите в туристическо предложение с европейско значение.

Желаният резултат е създаването на интегрирани трансгранични туристически продукти, основани на съвместно управление и координация, което само по себе си е политическа иновация за целевата област. По този начин капацитетът на институциите бенефициенти, но и на съответните заинтересовани страни в областта на туризма ще бъде подобрен с цел възстановяване, съхраняване и популяризиране на културни и исторически ценности по устойчив и атрактивен начин. Това предполага безпрецедентен ангажимент да събере жителите на трансграничния район и да ги мотивира да преоткрият общото си културно-историческо наследство и да го разкрият пред широката общественост, като по този начин привличат посетители от цял ​​свят.

Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез основните дейности по проекта, които ще включват, между които:

• реконструкция на Пантеона на националните герои в Русе и закупуване на мултимедийно оборудване;

• капитализиране на района в непосредствена близост до крепостта Гюргево и интегрирането му в туристическа верига чрез разработване и оборудване на крепостта със съвременни съоръжения, които показват материалните и духовни ценности, създадени от човечеството във времето, както и материалните и духовни ценности на настоящето;

• разработване на съвместен план за управление на опазването, развитието и общото използване на културното наследство;

• разработване на обща маркетингова стратегия, включително съвместно брандиране и съвместно популяризиране на интегрирани трансгранични туристически продукти;

• изработване на каталог и уебсайт, представящ емблематичното културно наследство в ТГС Русе-Гюргево;

• разработване на интегриран туристически маршрут;

• информационни и публични дейности, които предоставят на заинтересованите страни информация за напредъка и постиженията на проекта; и други

Основният резултат, който се очаква след изпълнението на този проект, е да увеличи туристическата привлекателност в Еврорегион Русе-Гюргево, чрез подобряване на устойчивото използване на културното наследство, което ще допринесе за икономическото благосъстояние на местните общности, ще стимулира икономиката и ще доведе до по-висока трудова заетост.

Разширяването на общественото съзнание е от голямо значение за емблематичните културни и исторически обекти в региона.

В момента се смята, че Пантеонът в Русе и Крепостта в Гюргево имат важно местно и национално значение. Следователно оригиналността на настоящото проектно предложение произтича от факта, че то ще въведе ново трансгранично измерение и ще интегрира обектите в туристическа оферта на европейско ниво.

Градовете Русе и Гюргево са свързани през вековете от обща история и култура поради близкото си териториално разположение, идентични политически и естествени предизвикателства. Въпреки близостта и историческите си връзки, те не успяха да използват туристическия потенциал на общото си културно наследство и да създадат общи туристически продукти. По този начин основното общо териториално предизвикателство, което проектът има за цел да реши, е да предостави възможности за устойчиво използване на културното наследство на региона, да го направи по-видим и по -привлекателен за чуждестранни и местни туристи.

В днешно време, в контекста на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз, двата града се ангажират да преоткрият и преосмислят общата си история и да я популяризират сред обществеността като общи туристически продукти. Те се фокусират върху два културно-исторически обекта с висок потенциал за трансграничен туризъм, като по този начин имат за цел постепенно да предизвикат разпръскващ ефект за генериране на подходящи туристически продукти и услуги в региона на ТГС Русе-Гюргево.

И двата обекта – Пантеонът в Русе и Крепостта Гюргево, са засегнати негативно от естествените амортизационни процеси и повредени от вандализъм. Това, което ги обединява, е, че те представляват емблематично историческо наследство не само за своите градове, но и за българския и румънския народ и свидетелстват за решаващи периоди от време, които са оформили историята на нашия общ регион.

Русенският Пантеон е национален паметник на изтъкнати дейци на Българското национално Възраждане и българското освободително движение. Много от тях са работили и живеели в Гюргево, който е бил център на българските революционери преди Освобождението на България. Пантеонът е открит през 1978 г. по повод 100 -годишнината от освобождението му от Османската империя. Днес за всеки е  задължително посещението му, за всеки, който иска да знае за историческото развитие на региона. Сградата на Пантеона се нуждае от обновяване и модернизация. Работите ще включват рехабилитация на интериора и екстериора на сградата и въвеждане на мултимедийно оборудване (360-градусова мултимедийна презентация). Намесите са важни, за да се запазят неговите архитектурни и исторически ценности, което го прави по-достъпен, по-безопасен и по-привлекателен за туристите.

От румънска страна проектът предлага подготовката на околностите на крепостта Гюргево, за да бъде включена в туристическата верига на региона. Крепостта е от голямо значение за град Гюргево. Тя има дълга история, пълна с вълнения и борби по време на отбраната срещу османците и за първи път се споменава в документи, написани през 1409 г. Чрез развитието на района, прилежащ към крепостта Гюргево, ще бъде възможно да се подчертае улица Мирча чел Батран – емблематична улица в Гюргево от крепостта до центъра на стария град. Изпълнявайки проекта, туристите ще имат директна връзка със стария град и главния парк в Гюргево. Дейностите включват озеленяване на крепостта Гюргево: пешеходни алеи, стъпала, амфитеатър, външни светлини, минимални ландшафтни инвестиции и др.).

Подобряването на двата обекта, тяхното ефективно съвместно управление и популяризиране, ще представлява тласък за развитието на туризма в Трансграничния регион Русе-Гюргево и ще има положително въздействие върху бъдещето му.

Обективно наименование на инвестициите в община Гюргево: „Капитализиране на крепостта Гюргево и включването й в туристическа верига“.

На 31.07.2018 г. община Гюргево, като бенефициент, подписа споразумение за съфинансиране № 83 539 с Министерството на регионалното развитие и публичната администрация, в рамките на трансграничната програма INTERREG VA Румъния България, за проект Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал  в Еврорегион Русе-Гюргево, код за електронна MS RO-BG 424 с инвестиционната цел “Капитализиране на крепостта Гюргево и включването й в туристическа верига ”.

Срок на изпълнение: до 31 януари 2023 г.

Общата цел на проекта за град Гюргево ще бъде постигната чрез озеленяване на околностите оклопространствата около Крепостта  Гюргево, по -точно:

• изграждане на пешеходни алеи;

• поставяне на стъпала под формата на мини-амфитеатър;

• поставяне на мини-сцена;

• създаване на осветление, специфично за историческите паметници;

• поставяне на предпазни стъклени / плексигласови панели с изображения на крепостта в различни етапи или исторически периоди;

• засаждане на малък зелен килим;   

• органидиране на достъпа вътре в крепостта и др.

Няма да бъде направена никаква намеса върху историческия паметник, цялата инвестициия е  насочена към неговото подобряване.

Инвестиционната цел се намира в община Гюргево, на половината път между центъра и ривиерата – пристанище Гюргево, на ъгъла на S -V ъгъла на кръстовището между улица Дигулуй и шосе Пристонището и е с площ 37,550 кв.м.     

Теренът, на която се намира Крепостта Гюргево, няма специално предназначение, считано за незастроена свободна земя. Съществуващите останки от крепостта са покрити от спонтанна растителност и отпадъци, събирани през годините.

Проектът предлага конкретни подобрения за пешеходен маршрут и озеленяване около крепостта, с минимални интервенции, необходими за паметника.

Крепостта е разположена в естествено речно корито, граничещо на север и юг с два съществуващи язовира (на юг язовирът до Канал Кама, а на север дига – насип към  съседната земя, собственост на ЖПЛ). Достъпът до обекта ще бъде направен от източната страна на сушата от пристанищния път, зоната, където ще бъдат поставени специфични инсталации за туристическа и местна информация за историческата стойност на мястото. От западната страна ще има амфитеатър на открито, състоящ се от 9 реда стъпала, подредени в кръг с капацитет от 350 души. Градините ще бъдат направени от декоративни габиони, покрити по горната част с дървени дъски, за да позволят на посетителите да седнат. Градините ще бъдат оборудвани по цялата дължина с външно осветление. Зелените площи ще бъдат възстановени чрез натуралистична концепция, наречена вегетализация, чрез засаждане на нови видове тревисти растения. Растителността ще бъде предимно ниска, така че Крепостта да се възприема в истинския си размер (дървета и храсти, трайни насаждения и др.).

В коритото на реката и около Крепостта намесите ще бъдат само на ниво пейзаж, коритото на реката се пресича от пешеходни алеи, така образуваният маршрут ще следва формата на острова от последните исторически документални филми. С помощта на някои ориентири за озеленяване ще бъдат маркирани изгубените застроени или географски елементи. Настоящият силует на крепостната основа ще бъде подчертан от архитектурна осветителна система.

Също така специфичните препоръки, обосновани с техническа документация, разрешена за интервенции върху паметници от клас А, от национално значение, съгласно Списъка на историческите паметници 2015 (код LMI GR-IsA-14756), ограничения, приети и одобрени от Националната комисия по исторически паметници , ще бъдат изпълнени. По този начин степента на консервация на паметника ограничава интервенциите до необходимия минимум.

Дейности в Гюргево:   

1. Управление на проекти:

• 1.1 Създаване на вътрешен екип по проекта

• 1.2 Придобиване на консултации при управление на проекти

• 1.3 Придобиване на оборудване за екипа по проекта

2. Прилагане на общи туристически мерки и изготвяне на тръжни досиета:

• 2.1 Разработване на план за управление

• 2.2 Разработване на уеб сайт

• 2.3 Консултации за обществени поръчки

3. Работи и услуги, свързани с инвестицията в община Гюргево

• 3.1 Разработване на PT и техническа помощ от проектанта

• 3.2 Дейности

• 3.3 Археологическа помощ по време на строителството

• 3.4 Управление на сайта

4. Комуникация

• 4.1 Разработване на рекламни табелки

Наименование на инвестиционната цел в град Русе: Реконструкция на Пантеона на националните герои в Русе

Община Русе ще инвестира в реконструкция / обновяване на Пантеона на националните герои в Русе, който е част от националното историческо наследство и е един от символите на града. Дейностите ще се състоят от:

• Реконструкция на високото тяло на сградата;

• Покриване на пръстенните тераси и стойки над главния вход;

• Вентилация, външна топло- и хидроизолация;

• Укрепване на конструкцията на главния вход и канализацията;

• Вътрешни ремонтни работи;

• Архитектурно осветление;

• Външно осветление;

• Вътрешно осветление.

Дългоочакваният ремонт на Пантеона ще удължи живота на сградата и ще я съживи, докато тя ще бъде посветена на целостта на сградата и ще признае нейното значение като видна историческа забележителност.

Дейности в Русе

1. Управление на проекти:

• 1.1 Създаване на вътрешен екип по проекта

• 1.2 Придобиване на оборудване за екипа по проекта

2. Прилагане на общи туристически мерки и изготвяне на тръжни досиета:

• 2.1 Разработване на интегриран туристически маршрут

•2.2 Разработване на обща маркетингова стратегия, включително обща марка и популяризиране на туристическия маршрут

• 2.3 Доставка и монтаж на 360 градусово мултимедийно оборудване и аудио системи

• 2.4 Провеждане на съвместна кампания за осведомяване и популяризиране.

3. Работи и услуги, свързани с инвестицията в община Русе

• 3.1 Дейности/работи

• 3.2 Управление на сайта                                                                  

• 3.3 Техническа помощ от проектанта

4. Комуникация

• 4.1 Публични събития – 2 пресконференции в Русе

• 4.2 Разработване на рекламни материали

Искате ли да видите какво изграждаме?