Не само пейзажи

ПАМЕТНИЦИ

Изора


Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево

Обща информация за проекта:

Проектът се финансира от невъзстановими европейски средства по програмата INTEREG V -A Romania Bulgaria 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 – Зелен регион.

Проект, представен в партньорство:

– Ръководител на проекта: Община Русе (BG)

– Партньор: Община Гюргево (RO)

Общият допустим бюджет на проекта е 1 466 760,12 евро:

• Допустимият бюджет на проекта за община Гюргево е на стойност 498. 577.94 евро     

• Допустимият бюджет на проекта за община Русе е на стойност 938 182,18 евро             

Бюджетът се състои от:

– съфинансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие в размер на 85%

– съфинансиране от държавния бюджет в размер на 13%

– собствения принос на бенефициера към допустимите разходи в размер на 2%.

          Проектът „ Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал  в Еврорегион Русе-Гюргево“, иницииран от Община Русе (BG) и Община Гюргево (RO), има за цел да предостави възможности за устойчиво използване на културното наследство и развитие на туризма за създаване на социално-икономически дългосрочни ползи за местните общности. Той разглежда две важни общи предизвикателства в програмната област, а именно липсата на инвестиции в опазването и модернизирането на ценни исторически паметници и културни обекти в трансграничният  регион  от една страна, и недостатъчния брой туристи, продукти, услуги и политики.